Länsstyrelser och landsting

Varje län har två olika myndigheter som sköter de uppgifter som har tilldelats länen av regeringen. Kort sagt kan sägas att länens myndighetsuppgifter sköts av länets länsstyrelse, och att de politiska uppgifterna sköts av länets landsting.

Länsstyrelserna är statens representanter i länen, och ska som sådana fungera som en förbindelse mellan länen och staten. Länsstyrelsen leds av landshövdingen, som utses av regeringen. I Länsstyrelsens ansvarsområden ingår bland annat naturvårdsfrågor och regional samhällsplanering, vilket till exempel betyder att domstolar, Arbetsförmedlingen och Skogsvårdsstyrelsen faller under deras ansvar. Länsstyrelserna har en lång historia i Sverige, då de inrättades redan år 1634, i samband med att Axel Oxenstierna reformerade statsförvaltningen. Också titeln landshövding härstammar från denna reform; landshövdingen skulle vara befallningshavare åt kungen i länen. Från början innefattade länsstyrelsernas uppgifter framförallt att se till att rättvisa skipades, att domstolarna dömde rätt och att uppror och andra oroligheter slogs ned – de var med andra ord en slags polismyndighet. Länsstyrelserna skulle också se till att skatterna drevs in, men denna uppgift övertogs av skatteförvaltningen år 1909.1280px-Landstingshuset_kungsholmen_20060806

Landstingen kan istället beskrivas som regionala, självstyrande enheter, och de infördes i Sverige genom kommunalreformen år 1862. Alla politiska beslut inom landstinget fattas av landstingsfullmäktige, som är en folkvald församling. De utser i sin tur en landstingsstyrelse (ej att förväxla med länsstyrelse) som är de som faktiskt samordnar, leder och övervakar landstingets arbete med sina arbetsområden, till exempel hälso- och sjukvården, folktandvården, utbildning och kultur. Denna ordning gäller i samtliga förutom fyra av Sveriges landsting. Ett av undantagen är Gotlands län, där landstingets uppgifter sköts av Region Gotland. Du som bor på Gotland eller har ett sommarboende på Gotland vet säkerligen att det känns som en egen liten värld ändå, avskild från fastlandet och allt som pågår där. Om du tycker om avskildheten, och vill tillbringa så mycket tid som möjligt på ditt sommarboende, kan det vara en bra idé att investera i ett uterum. Då förlänger du nämligen sommaren genom att du kan sitta ute långt in i september och oktober. De övriga tre undantagen från landstingens vanliga organisation är Skånes, Västra Götalands och Hallands län, som har regionalt självstyre. Det innebär att regionerna har mer ansvar där än landstingen har i övriga landet.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *