Sveriges geografiska och administrativa uppdelning

 

I dagens Sverige finns det 21 olika län. Dessa områden delas in efter geografiska gränser. I ett län kan flera kommuner eller landskap ingå. Det kan också vara så att olika delar av ett landskap kan tillhöra olika län. Ett län är ett administrativt område och inom länen styrs många av samhällets grundläggande funktioner, såsom sjukvård, domstolar, arbetsförmedling och andra statliga organisationer och inrättningar. Varje län har ansvar för att allt i det egna området sköts menHiRes naturligtvis svara man även mot högre instanser, i detta fall rör det sig om staten.

Även om länen är en äldre indelning är de dock inte lika gamla som landskapen. Från förhistoriska tider och ända fram till 1600-talet var det landskapen som utgjorde de administrativa centrumen i vårt land. Vissa av dem var till och med självstyrande och hade egna lagar. År 1634 ändrades dock detta då den nya länsordningen infördes. Från och med denna punkt styrdes landets olika delar från länen och deras ledning. Ett läns högsta bestämmande instans är landshövdingen. Denne eller denna styr i sin tur över en länsstyrelse, det är den som beslutar hur länet ska skötas.

Länens historia

Dagens ordning har dock inte alltid rått. Förr i världen var ett län ett område som man gav till någon, en så kallad frälseman. Detta område fick denne i gengäld för de tjänster och uppdrag han uträttat åt kungen och landet. Det hette att man förlänades det aktuella området och det är också från detta ord som man sedan tagit benämningen län.

Allt sedan den rådande länsordningen infördes har det kommit till och försvunnit några län här och där. Men sedan år 1810 har indelningen av län varit nästintill stabil. Det är först på senare tid som det tillkommit en del nya förändringar. En av de mest omfattande och även mest betydelsefulla är när det som då var Stockholms län och Stockholms stad, två separata instanser, gick samman och bildade ett gemensamt län kallat Stockholms län. Detta var 1968 och sedan dess har bara några mindre förändringar i länens organisation skett.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *